Arez Mohammad Pour, Fredrik Grønstad, Ramin Shakori og Nikors Sivarajah

Det danske språket har alltid vært i forandring med en konstant påvirkning fra fremmede språk. Den første sterke påvirkningen utenifra, begynte i den sene middelalderen med nordtyske dialekdansk.jpgter, det såkalte nedertysk. Dette er grunnet den store innvandringen av tyske adelsmenn, håndverkere og handelsmenn i denne perioden. Viktig for innflytelsen var også kongene som ble hentet fra tyske områder. Mange låneord oppsto fra det tyske språk, blant annet en rekke håndverksuttrykk som «bødker», «skomager», «snedker» og «tømrer». På 1700-tallet hadde fransk en sterk innflytelse på det danske språk. 200 år senere var det først og fremst engelsk som var den primære innflytelsesfaktoren.

Begrepet morsmål ble for danskene ikke fremhevet før i romantikken (Kristiansen, 2012). I romantikken ble morsmålets viktighet understreket, i og med at den uttrykte danskenes indre vesen. Under denne perioden ble danskene veldig opptatt av sammenhengen mellom språk og nasjonal identitet. Det var den samme identitet som bare noen århundrer tidligere hadde vært fraværende, da tysk var nasjonalspråket i Danmark. For det har seg slik at det danske morsmål ikke bare var enhver danskes språk, men også nasjonens og folkets språk. Det var språket som uttrykte selve folkeånden, mente man.

Den språklige utviklingen etter 1945 har vært preget spesielt av økt globalisering. Det har også vært en stor forbedring av det generelle utdanningsnivået og massemedia har hatt en stor utvikling. Engelsk ble igjen en viktig innflytelsesfaktor på det danske språk (Kristiansen, 2012). Det har blitt registrert en omfattende påvirkning av engelske og amerikanske reklamer, tv, internett osv. Man mener at det er den mest omfattende ordimporten siden de mange nedertyske lån på 1400-tallet. Pia Jarvad fra Dansk Sprognævn har laget en undersøkelse av nye ord i dansk i perioden 1955-75. «Undersøkelsen viste at det har kommet ca. 4000 nye ord i dansk i denne perioden hvis man ikke talte med fagord».

Litteraturliste
Kristiansen, T. (2012). sproghistorie – Københavns Universitet. Hentet februar 6, 2012, fra http://dialekt.ku.dk/sproghistorie/

Språkpolitikk - Wikipedia. (2011). Hentet februar 7, 2012, fra http://no.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A5kpolitikk